Hlukové studie požadované stavebním úřadem či hygienickou stanicí

Hlukové studie či měření hluku vyžadují hygienické stanice nebo stavební úřady jako podklad pro rozhodování při územním, stavebním či kolaudačním řízení i při řešení stížností občanů, aj.

Naše práce na základě měření a výpočtů posoudí šíření hluku od zdrojů vzhledem k obytným místům klasifikovaným dle zákona č. 258/2000 Sb. a porovnává je s hygienickými limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Zrealizujeme hlukové studie vč. všech potřebných měření, navrhneme nejvhodnější opatření, které je třeba zrealizovat, abyste vyhověli výše uvedeným ustanovením a zajistíme i jejich realizaci.

Požadavky na podklady pro studii – hluk z průmyslu

  • výkresová dokumentace výrobního prostoru (půdorysy, řezy),
  • rozmístění strojního vybavení a dalších významných zdrojů hluku (vzduchotechnika, apod.),
  • akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku – hladina akustického výkonu nebo hladina akustického tlaku měřená; v určité (uvedené) vzdálenosti, využití zdrojů hluku (celková doba chodu zařízení – doba v záběru, volnoběhu, doba odstávky zařízení – čištění, údržba, úklid),
  • délka pracovní doby, směnnost, časové snímky využití pracovní směny jednotlivých pracovníků,
  • dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukových poměrů (obvykle stanovisko hygienické stanice nebo stavebního úřadu).

Požadavky na podklady pro studii – hluk z dopravy

  • situace širších vztahů,
  • dopravní intenzity pokud jimi disponujete,
  • detaily o vedení nové komunikace,
  • podélný řez komunikací, vzorový příčný řez apod.,
  • dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukových poměrů (obvykle stanovisko hygienické stanice nebo stavebního úřadu).

Zpracujeme hlukovou studii na klíč. Bude obsahovat vše potřebné, takže zkrátí dobu stavebního či kolaudačnho řízení…

Využíváme profesionální software

K výpočtům šíření hluku ve venkovním prostoru používáme software LimA a Hluk+. Oba programy poskytují spolehlivé výsledky i názorné grafické výstupy, jako např. tvorbu hlukových modelů ve 3D.

K výpočtům šíření hluku ve vnitřním prostoru a k návrhům řešení prostorové akustiky používáme program ODEON. V případě jednoduchých záležitostí máme k dispozici i program IZOFONIK. Programy umožňují provádět výpočty hladin hluku jak v jednotlivých bodech, tak i ve zvolené rovině výpočtového prostoru.

Díky počítačové simulaci si lze prohlédnout, jak bude vypadat rozložení hladin po provedení navrhovaných akustických úprav. Lze tak dopředu stanovit nutné požadavky na ochranu osob v tomto prostoru, rozsah protihlukových opatření a reálnost splnění hygienických limitů. V případě řešení prostorové akustiky doporučíme takové úpravy prostoru, aby byly zajištěny optimální poslechové podmínky.

Proč spolupracovat právě s námi?

Špička v oboru

Click to add your own text here

Známe řešení

Click to add your own text here

Záruka kvality

Click to add your own text here

Praxe 20 let

Click to add your own text here

Rádi poradíme

Click to add your own text here

Nejlepší technika

Click to add your own text here

Další služby, které vám můžeme nabídnout

Ti, kteří již naše služby využili